"Kranoyarsky rabochiy" newspaper

Fragment from the soviet daily Krasnoyarsky rabochiy

 

Return to original orientation of tablet, or